За нас

През май 2002 г. четиринадесет преподаватели по философия създават Сдружение на университетските преподаватели по философия в България като доброволна организация на лектори по философия. Понастоящем в Сдружението членуват преподаватели от четиринадесет висши училища в страната.
Сдружението си поставя за цел да поддържа връзките и полезния обмен между преподавателите по философия във висшите училища у нас. Неговото основаване е резултат от усилието на преподавателската колегия да подпомогне формирането на общности и развитието на философското образование в българските университети.
Сдружението организира на всеки две години конференции в Творческия дом на СУ „Св. Климент Охридски” в гр. Китен, посветени на проблемите на философското образование у нас. Участниците в конференциите обменят преподавателски опит и информация за различни инициативи в областта на философията и образованието по философия в чужбина и у нас. Освен тематични доклади, те включват и кръгла маса на участниците по актуални проблеми на философското образование.
Сдружението изработва позиции във връзка с нормативната уредба на висшето образование у нас и с административни промени, с цел съхраняване и повишаване качеството на философското образование в страната.
Сдружението провежда изследвания на студентското мнение относно характера на обучението по хуманитарни науки, включителнo на философия, в българските университети.
Сдружението организира представяния на списания и нови книги в областта на философията, с които прави видими постиженията на философската ни общност.
Съвместно с колегите от философската специалност на СУ „Св. Климент Охридски” Сдружението организира отбелязването на Световния ден на философията.

Реклами